Preklady - uradnypreklad.net

RNDr. Ingrid Guľášová – EDUKO
Bottova 1167/8, Senica 905 01
Prejsť na obsah

Čo je úradný preklad?


Úradne overený, overený resp. súdne overený preklad.

 Dokument, ktorý predkladáte pre účely úradného prekladu sa po preložení stane neoddeliteľnou súčasťou celej zložky úradne či súdne overeného prekladu a je s týmto prekladom spojený notárskym spôsobom (je zviazaný trikolórou a opatrený prekladateľskou doložkou a guľatou pečaťou). Takýto preklad sa pre úradné účely odovzdáva ako celok a nie je možné z neho pôvodný dokument odstrániť či vyňať bez toho, aby sa celý dokument stal neplatným.

 V prípade, že si nechávate preložiť doklad alebo listinu, ktorú ešte budete potrebovať  (originály dokladov a pod.), odporúčame pre účely prekladu predložiť prekladateľovi notársky overenú kópiu dokladu a originál si starostlivo uschovať pre prípadné ďalšie použitie.

Úradný preklad(úradne overený, overený, resp. súdne overený preklad) je preklad vyhotovený prekladateľom zapísaným v  Zozname znalcov, tlmočníkov a prekladateľov Ministerstva spravodlivosti SR, čo znamená, že tento  je oprávnený vykonávať prekladateľskú činnosť a/alebo tlmočnícku činnosť podľa zákona NR SR č. 382/2004 Z.z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch.

Úradný preklad, ktorý vám vyhotoví takýto prekladateľ, bude opatrený okrúhlou pečiatkou so štátnym znakom SR (podľa § 10 uvedeného zákona o identifikačných znakoch znalca, tlmočníka alebo prekladateľa) a prekladateľskou doložkou, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou každého úradného prekladu. Preklad bude zviazaný trikolórou a opatrený guľatou pečaťou prekladateľa.

Úradný preklad sa vždy skladá z titulnej strany prekladu, kde je uvedený prekladateľ a jeho identifikačné údaje, zadávateľ prekladu, číslo spisu(objednávky),vec, počet strán(z toho príloh),počet odovzdaných vyhotovení. Ďalej obsahuje tzv. prílohu, t.j.  pôvodný dokument(originál alebo jeho notársky overenú kópiu), samotný preklad vyhotovený úradným prekladateľom, ktorý nasleduje vždy za prílohou, prekladateľskú doložku obsahujúcu náležitosti podľa hore uvedeného zákona. Celý dokument je zviazaný trikolórou a opatrený guľatou pečiatkou úradného prekladateľa.

Úradný preklad je možné vyhotoviť k akémukoľvek typu originálneho dokumentu či jeho notársky overenej kópií.

Takéto úradné (súdne, súdne či úradne overené ) preklady vypracované úradným prekladateľom  spĺňajú podmienky pre predkladanie dokumentov pre úradné účely v SR alebo v zahraničí a zabezpečujú, že preklad právne záväzného dokumentu doslovne súhlasí s originálom, resp. notársky overenou kópiou priloženého dokumentu, čo znižuje riziko škôd vzniknutých prípadným nepresným prekladom.
Účel
Úradné (súdne, súdne či úradne overené ) preklady vypracované úradným prekladateľom  spĺňajú podmienky pre predkladanie dokumentov pre úradné účely v SR alebo v zahraničí.
Návrat na obsah