Cenník - uradnypreklad.net

RNDr. Ingrid Guľášová – EDUKO
Bottova 1167/8, Senica 905 01
Prejsť na obsah

Cenník


Úradný preklad (úradne overený, overený resp. súdne overený preklad)

 Ceny úradných prekladov sa riadia VYHLÁŠKOU Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 491/2004
Z.z. z 23.augusta 2004 O odmenách a náhradách výdavkov a náhradách za stratu času pre znalcov, tlmočníkov
a prekladateľov, §10,ods.5)

 Preklad z Angličtiny do Slovenčiny a naopak

  bežný - do 2 - 5 dní ...  19.92 € / NS
 do 48 hod   ...  + 30 % (max.10 NS)
 do 24 hod a víkend ...   + 50 % (max. 6 NS)

   Jedna strana prekladu je písacím strojom alebo textovým editorom písaný text obsahujúci 30 riadkov, každý
so 60 znakmi v riadku vrátane medzier, alebo 1800 znakov na jednej strane textu. Každá posledná neúplná
strana a každá jedna neúplná samostatná strana, alebo listina v rozsahu menšom ako je jedna strana ,sa považujú
za jednu celú stranu. ( VYHLÁŠKA Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 491/ 2004 Z.z.
z 23. augusta 2004 O odmenách a náhradách výdavkov a náhradách za stratu času pre znalcov, tlmočníkov
a prekladateľov, §10,ods.5)
 Všetky ďalšie úkony spojené s overenými prekladmi (preskúmanie a overenie, písomné resp. elektronické
vyhotovenie prekladateľského úkonu, vyhotovenie čb/ farebného listu formát A4 atd., sa riadia hore citovanou
platnou vyhláškou MS SR č. 491/ 2004 Z.z. z 23.augusta 2004 a jej prípadnými novelami

   Bežný preklad (nie overený preklad)

  Preklad z Angličtiny do Slovenčiny a naopak

 Ceny ad hoc podľa náročnosti a rozsahu textu

 Pokiaľ ide o vysoko odborný text – napr. lekárska správa, daňové a finančné dokumenty, príplatok za odbornosť
môže byť do výšky 50% za normostranu.

  Jedna normostrana (NS) textu je definovaná ako 1.800 úderov (30 riadkov po 60 úderov)
Výpočet v MS Word: Nástroje - Počet znakov (vrátane medzier) delené 1.800 = počet NS (bežne: Times New Roman/ 12)

  Pri väčšom objeme strán ako 10 je termín dodania dohodnutý individuálne so zákazníkom.

 Konečný rozsah zákazky, teda počet strán k fakturácií, resp., vyúčtovaniu je stanovený podľa počtu strán v cieľovom
jazyku, teda v jazyku do ktorého bol preklad urobený.
Individuálna cena
Zľavy z cien úradných prekladov väčšieho rozsahu, resp. zľavy pri opakovanej spolupráci (4 zákazky a viac) sú dohodnuté so zákazníkom individuálne v závislosti na charaktere zákazky, náročnosti textu, množstve strán , termíne dodania a pod.
Návrat na obsah