Cenník - uradnypreklad.net

RNDr. Ingrid Guľášová – EDUKO
Bottova 1167/8, Senica 905 01
Prejsť na obsah

Cenník


Úradný preklad (úradne overený, overený resp. súdne overený preklad)

  Ceny úradných prekladov sa riadia VYHLÁŠKOU Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 491/2004 Z.z. z 23. augusta 2004 a vyhláškou č. 228/2018 Z.z. zo dňa 1. augusta 2018 O odmenách a náhradách výdavkov a náhradách za stratu času pre znalcov, tlmočníkov a prekladateľov, §10,ods.5)

Preklad z angličtiny do slovenčiny a naopak:
 
  Ceny prekladov sú dohodnuté s klientom vopred, po zaslaní(poštou/elektronicky)alebo prinesení listín osobne je preklad nacenený podľa charakteru, náročnosti, rozsahu, požadovanej dodacej lehoty.
 
Dodacie lehoty
do 2-5 dní                        bežný ( max 10 NS )
do 48 hod                          +30% ( max 10 NS )
do 24 hod a víkend            +50% ( max  6 NS )

Listiny  a dokumenty väčšieho rozsahu sú dohodnuté ad hoc, individuálne, podľa ich charakteru.
 

Bežný preklad (nie overený preklad)
 
Preklad z angličtiny do slovenčiny a naopak, ceny ad hoc podľa náročnosti a rozsahu textu. Pokiaľ ide o vysoko odborný text – napr. lekárska správa, daňové a finančné dokumenty. Príplatok za odbornosť môže byť do výšky 50% za normostranu.

 
  Jedna strana prekladu je písacím strojom alebo textovým editorom písaný text obsahujúci 30 riadkov, každý so 60 znakmi v riadku vrátane medzier, alebo 1800 znakov na jednej strane textu. Každá posledná neúplná strana a každá jedna neúplná samostatná strana, alebo listina v rozsahu menšom ako je jedna strana , sa považujú za jednu celú stranu. (VYHLÁŠKA Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 491/ 2004 Z.z. z 23.augusta 2004 O odmenách a náhradách výdavkov a náhradách za stratu času pre znalcov, tlmočníkov a prekladateľov, §10,ods.5)
 
 Všetky ďalšie úkony spojené s overenými prekladmi (preskúmanie a overenie, písomné resp. elektronické vyhotovenie prekladateľského úkonu, vyhotovenie čb/ farebného listu formát A4 atd., sa riadia hore citovanou platnou vyhláškou MS SR č. 491/ 2004 Z.z. z 23.augusta 2004 a jej následnými novelami a doplneniami.
 
 
Jedna normostrana (NS) textu je definovaná ako 1.800 úderov (30 riadkov po 60 úderov)
Výpočet v MS Word: Nástroje - Počet znakov (vrátane medzier) delené 1.800 = počet NS(bežne: Times New Roman/ 12)
 
 
Pri väčšom objeme strán ako 10 je termín dodania dohodnutý individuálne so zákazníkom .

 
  Konečný rozsah zákazky, teda počet strán k fakturácií, resp., vyúčtovaniu je stanovený podľa počtu strán v cieľovom jazyku, teda v jazyku do ktorého bol preklad urobený.
 
  Zľavy z cien úradných prekladov väčšieho rozsahu, resp. zľavy pri opakovanej spolupráci (4 zákazky a viac ) sú dohodnuté so zákazníkom individuálne v závislosti na charaktere zákazky, náročnosti textu, množstve strán , termíne dodania a pod.
Individuálna cena
Zľavy z cien úradných prekladov väčšieho rozsahu, resp. zľavy pri opakovanej spolupráci (4 zákazky a viac) sú dohodnuté so zákazníkom individuálne v závislosti na charaktere zákazky, náročnosti textu, množstve strán , termíne dodania a pod.
Návrat na obsah