• Vytlačiť

CENNÍK PREKLADOV

Úradný preklad(úradne overený, overený, resp. súdne overený preklad)

 Preklady bežných drobných slovenských dokladov (rodné listy, sobášne listy, cyklostylované dokumenty do rozsahu 1NS ) – 16, 50 €/doklad

 Preklad z Angličtiny do Slovenčiny a naopak

 bežný -  do 2-5dní                        19,92 €/ NS

               do 48 hod                      +25%  (max.10 NS)      

               do 24 hod  a víkend       + 50% (max.  6 NS)

 

           Jedna strana prekladu je písacím strojom alebo textovým editorom písaný text obsahujúci 30 riadkov, každý so 60 znakmi v riadku vrátane medzier, alebo 1800 znakov na jednej strane textu. Každá posledná neúplná strana a každá jedna neúplná samostatná strana, alebo listina v rozsahu menšom ako je jedna strana , sa považujú za jednu celú stranu. (VYHLÁŠKA Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 491/ 2004 Z.z. z 23.augusta 2004 O odmenách a náhradách výdavkov a náhradách za stratu času pre znalcov, tlmočníkov a prekladateľov, §10,ods.5)

           Všetky ďalšie úkony spojené s overenými prekladmi (preskúmanie a overenie, písomné resp. elektronické vyhotovenie prekladateľského úkonu, vyhotovenie čb/ farebného listu formát A4 atd., sa riadia hore citovanou platnou vyhláškou MS SR č. 491/ 2004 Z.z. z 23.augusta 2004.

 

Bežný preklad(nie overený preklad)

Preklad z Angličtiny do Slovenčiny a naopak

bežný - do 2-5dní                        14,00 €/ NS

             do 48 hod                       +25%  (max.14 NS)

             do 24 hod a víkend        + 50% (max.  8 NS)


           Jedna normostrana (NS) textu je definovaná ako 1.800 úderov (30 riadkov po 60 úderov)
Výpočet v MS Word: Nástroje - Počet znakov (vrátane medzier) delené 1.800 = počet NS(bežne: Times New Roman/ 12)

Pri väčšom objeme strán ako 10 je termín dodania dohodnutý individuálne so zákazníkom .

Prekladateľ nie je platcom DPH, uvedené ceny sú konečné.

Konečný rozsah zákazky, teda počet strán k fakturácií, resp., vyúčtovaniu je stanovený podľa počtu strán v cieľovom jazyku, teda v jazyku do ktorého bol preklad urobený.

           Zľavy z cien úradných prekladov väčšieho rozsahu, resp. zľavy pri opakovanej spolupráci (4 zákazky a viac) sú dohodnuté so zákazníkom individuálne v závislosti na charaktere zákazky, náročnosti textu, množstve strán , termíne dodania a pod.