Kurzy anglického jazyka pre firmy

   Pre firmy ponúkame kurzy, ktoré sú nastavené tak, aby vychádzali v ústrety  jej požiadavkám a cieľom. Firemné prostredie si vyžaduje riešenie, ktoré bude efektívne, bude zamestnancov motivovať, zvýši ich sebaistotu v cudzojazyčnom prostredí, a tým aj ich výkonnosť, spokojnosť a lojalitu k svojej firme.

   Preto je dôležité, aby sme pred sa začiatkom kurzu dobre oboznámili s potrebami klienta, spoznali jeho zámery a predstavy o jazykovom vzdelávaní, aj jeho pracovné prostredie a časové možnosti a podľa toho pripravili vhodný, na mieru šitý funkčný koncept firemného jazykového vzdelávania, ktorý dobre zapadne do pracovného života firmy. Súčasťou prípravy je počiatočný jazykový audit zamestnancov, ktorý pomôže pri riešení celkovej koncepcie jazykového firemného vzdelávania tak, aby táto bola čo najefektívnejšia.

Čo všetko môže firma pre svojich zamestnancov potrebovať?

Všeobecná Angličtina

Všetky stupne pokročilosti (podľa výsledkov jazykového auditu navrhneme ten najvhodnejší).Takýto kurz si kladie za prioritu konverzáciu. Cieľom je v stanovenom časovom horizonte dosiahnuť predovšetkým zlepšenie komunikačných zručností, získanie istoty a potrebnej rutiny pri komunikácií v bežných situáciách, odstránenie jazykových bariér.

Konverzačné kurzy

Vhodné pre mierne a viac pokročilých , ktorí chcú naplno využívať jazyk a udržiavať si prax v hovorení. Konverzačná metóda zaistí aby zamestnanci hovorili čo najviac a vďaka simulácií situácií s ktorými sa v pracovnom prostredí stretávajú získajú potrebnú istotu pre ich bravúrne zvládanie.

Obchodná Angličtina

Firemné prostredie je vždy špecifické a vyžaduje si osobitné zručnosti v rozličných oblastiach a odboroch, či už je to marketing, financie, obchod, alebo hotelierstvo a cestovný ruch, cattering.

 

Preto ponúkame možnosť zdokonaliť si svoje zručnosti
v konkrétnych oblastiach, ktoré pri práci vo firme a pri styku s klientmi využívate.

Obchodná konverzácia

zoznámenie s partnermi, nadviazanie kontaktu, dohodnutie stretnutí, riešenie nedorozumení, voľný čas s obchodnými partnermi, pracovné stretnutia

Emailová komunikácia

písanie oficiálnych, neoficiálnych listov, email, fax, správa – zaužívaná frazeológia, členenie, správna úroveň formálnosti, vzory emailovej komunikácie

Telefonovanie

prvý kontakt - ako na to, frázy, praktické typy. Praktický nácvik pomôže získať potrebnú rutinu.

Rokovanie

príprava, otvorenie, návrhy, dosiahnutie dohody, zapájanie účastníkov, potrebné frázy, postupy, simulácia rokovania v praxi

Predaj

Dotazy – ponuky - objednávky, objednávka/expedícia tovaru, Dodanie tovaru- sťažnosti - kompenzácie, platby

Obchodná korešpondencia

poskytovanie a získavanie informácií o firme, propagačné brožúry, ponuky, referencie, osobná korešpondencia: pozvánky, prijatie/odmietnutie, ďakovné listy, výročné správy, zmluvy, faktúry, plná moc, záznam zo schôdze, písanie správ (reporting)pre nadriadeného

Prezentácia v Angličtine

ako začať, usporiadanie tém a informácií, udržanie pozornosti, riešenie problémov, zhrnutie a závery, využitie techniky. Frázy a typy ako zvládnuť vystúpenie v cudzom jazyku pred publikom. Praktický nácvik

Hotelierstvo a cestovný ruch, cattering

  • Tento kurz je určený pre ľudí, ktorí sa pohybujú v oblasti cestovného ruchu, hotelových a reštauračných zariadení, či už sa jedná pracovníkov cestovných kancelárií, turistických sprievodcov, animátorov, alebo hotelierov a personál hotelových, ubytovacích a reštauračných zariadení.
  • Je zameraný na rozšírenie súvisiacej slovnej zásoby, komunikáciu – konverzačná metóda zabezpečí, aby frekventant čo najviac rozprával a dosiahol tak potrebnú istotu a plynulosť v bežných situáciách s ktorými prichádza do styku: rezervácie, recepcia, ubytovanie hostí, platby, podanie info o hoteli, službách a okolí, denná prevádzka - riešenie dopytov, sťažností, taxi, doprava, komunikácia v reštauračnom zariadení - rezervácie, prevzatie objednávky, menu, víno, dezerty a syry, obsluha v bare.
  • Frekventant získa aj základy obchodnej korešpondencie, písanie mailov, telefonovania v rámci simulovaných situácií z prostredia cestovného ruchu a hotelierstva.

 

Pre firmy ponúkame kurzy ako skupinové (v menších skupinách je vyučovanie efektívnejšie – preto odporúčame nie viac ako 10 účastníkov na 1 skupinu), tak aj individuálne - one to one - prispôsobené aktuálnym potrebám pracovníkov, ich zaradeniu a pracovnému tempu.

Ako súčasť kurzu pre firmy a spoločnosti ponúkame počiatočný jazykový audit pracovníkov, na základe ktorého budú títo rozdelení do skupín, resp. bude vypracovaný najvhodnejší študijný program s ohľadom na cieľové požiadavky firmy.

Odporučíme a po dohode zabezpečíme najvhodnejšie učebné materiály. Tak isto je možné po dohode s objednávateľom vzdelávacieho programu zaviesť pravidelné testovanie dosiahnutých výsledkov , aby tak bolo možné lepšie monitorovať pokrok frekventantov so zreteľom na konečný cieľ.

Cena za jednu vyučovaciu jednotku (45 alebo 60 minút) sa pohybuje od 10 do 15 eur, v závislosti na dĺžke hodiny, type kurzu, pokročilosti účastníkov aj množstve objednaných hodín.

 

Copyright