Kurzy anglického jazyka pre dospelých a mládež

   Pre dospelých a mládež ponúkame efektívne individuálne kurzy v malých skupinách(do 3 študentov): najčastejšie "one to one", resp. " two to one", ktoré zabezpečia vysokú efektivitu štúdia vďaka na mieru ušitému vzdelávaciemu programu prispôsobenému presne vašim potrebám.

   Po predbežnej konzultácií a zistení vašich potrieb , časových možností a cieľov odporúčame urobiť váš osobný jazykový audit, ktorého cieľom je posúdiť aktuálnu úroveň znalosti jazyka na začiatku kurzu, aby mohla byť správne zvolená úroveň, vybrané vhodné učebné materiály,  aby vaša investícia do kurzu bola čo najlepšie zhodnotená.

Všeobecná Angličtina

  • Všetky stupne pokročilosti (podľa výsledkov jazykového auditu navrhneme ten najvhodnejší).Takýto kurz si kladie za prioritu predovšetkým konverzáciu, ale venuje pozornosť upevňovaniu všetkých jazykových zručností: porozumenie čítanému textu, zlepšenie správnosti pri používaní gramatických štruktúr, porozumenie hovorenému. Cieľom je dosiahnuť potrebnú istotu pri kontakte s Angličtinou, odstrániť obavy s vlastného ústneho prejavu a posunúť sa na úroveň, ktorá je pre vás žiadúca.

Konverzačné kurzy

  • Sú vhodné pre mierne a viac pokročilých záujemcov, ktorí chcú naplno využívať jazyk a potrebujú nadobudnúť prax v hovorení. Konverzačná metóda zaistí, aby študenti rozprávali čo najviac a vďaka ich malému počtu v skupine majú oveľa väčšiu príležitosť dostať sa k slovu. Konverzačné témy sú vopred známe a simuláciou anglicky hovoriaceho prostredia sa rýchlo odbúrajú jazykové bariéry.

Maturitná Angličtina

  • Kurz zameraný na prípravu stredoškolákov na externú, resp. internú časť maturitnej skúšky. Komplexná príprava na ústnu časť zohľadňuje individuálne potreby maturanta, pozostáva jednak z osvojenia si všetkých konverzačných tém čo do obsahu, slovnej zásoby, zahŕňa prípravu na riadený dialóg a opis/ porovnávanie obrázkov.
  • Príprava na externú časť skúšky pozostáva z opakovania gramatických javov na úrovni B2, čítanie a počúvanie s  porozumením, ako aj príprava na písanie kompozície – slohové postupy a útvary v anglickom jazyku.

FCE-First Certificate in English (B2)

   V súčasnosti najžiadanejšia skúška s medzinárodnou platnosťou, ktorú uznávajú ako doklad o jazykovej kompetencií firmy na Slovensku aj v zahraničí. Akceptujú ju aj niektoré vysoké školy na Slovensku a ďalšie inštitúcie. Príprava na skúšku si kladie za cieľ pripraviť klienta pre ktorého Angličtina nie je materinským jazykom v štyroch základných zručnostiach z ktorých skúška pozostáva: porozumenie čítaného textu a gramatika na úrovni B2, počúvanie s porozumením, štylistika a písanie požadovaných slohových útvarov, plynulá konverzácia na úrovni B2.

Absolventi našich kurzov majú na skúškach 90% úspešnosť.

Príprava na prijímacie pohovory SŠ s rozšíreným vyučovaním Angličtiny, bilingválne gymnáziá, VŠ

   Vychádza v ústrety požiadavkám našich klientov, ktorí potrebujú oživiť či rozšíriť svoje vedomosti z anglického jazyka podľa požiadaviek tej ktorej školy. Takáto príprava je výsostne individuálna, plne sa prispôsobuje potrebám klienta a nasmeruje ho tak, aby úspešne zvládol požiadavky ním zvolenej školy.

Príprava na pracovný pohovor v Angličtine

   Jedná sa o individuálnu prípravu na konkrétny účel. Klient sa dozvie ako správne napísať žiadosť o zamestnanie, motivačný list, životopis. Pripraví sa na pracovný pohovor v Angličtine – dozvie sa ako začať, ako urobiť dobrý dojem, štyri kroky ako úspešne zvládnuť každú otázku, pomenovať svoje silné a slabé stránky, otázky ktoré by ste sa mali spýtať, otázky ktoré by ste sa spýtať nemali. Je predpokladom, aby ste získali vami vytúžené zamestnanie.

Obchodná Angličtina

   Tak ako pre firmy, aj pre jednotlivcov ponúkame kurzy obchodnej Angličtiny, ktorá vám umožní zdokonaliť sa vo vami vybranej oblasti a lepšie sa tak uplatniť v pracovnej sfére.

Angličtina pre turistiku a cestovanie

   Súkromné alebo pracovné cesty do zahraničia prinášajú so sebou mnoho nečakaných situácií a úskalí, ktoré vďaka dobrej znalosti Angličtiny zvládnete ľahko a s istotou. Kurz je zameraný na rozšírenie slovnej zásoby a používanie bežných fráz pri cestovaní autom, vlakom či lietadlom, dokážete si rezervovať ubytovanie telefonicky alebo emailom, objednať taxi, požičať auto, bez jazykových zábran sa spýtať na cestu, vyriešiť stratu batožiny, objednať si v reštaurácií. Zvládnete bez rozpakov spoločenské stretnutia, diskusie na tému šport, relax. Kurz je orientovaný predovšetkým na komunikáciu, zlepšenie porozumenia, plynulosť prejavu a odbúranie jazykových bariér..

Cena za jednu vyučovaciu jednotku (45 alebo 60 minút) sa pohybuje od 10 do 15 eur, v závislosti na dĺžke hodiny, počte účastníkov, type kurzu, pokročilosti účastníkov aj množstve objednaných hodín.

Počet hodín, ich kombináciu a frekvenciu je možné namixovať tak, aby čo najviac vyhovovala klientovým potrebám a možnostiam.

 

Copyright