Jazykový audit


Ako posúdim svoju znalosť jazyka a prečo ju potrebujem zistiť?

Keď sa rozhodnete zdokonaliť si svoje jazykové vedomosti a zručnosti v jazykovom kurze, je vhodné zistiť si najskôr, aká je vaša znalosť jazyka vo chvíli keď do kurzu vstupujete, aby kurz, ktorý zvolíte bol naozaj ten, ktorý je pre vás najvhodnejší , zodpovedá aktuálnemu stavu vašich vedomostí a sleduje ciele, ktoré chcete dosiahnuť.

V súčasnosti sa úrovne znalosti jazyka posudzujú najčastejšie podľa S.E.R.R. =Spoločného európskeho referenčného rámca (Common European Framework of Reference), čo je dokument Rady Európy, ktorý umožňuje vzájomne porovnanie jazykových znalostí  v rámci EU a to nezávisle na vzdelávacích systémoch jednotlivých štátov.

 

Základná úroveň

Stredná úroveň

Vyššia úroveň

A1 (Breakthrough)

Úplný začiatočník

B1 (Threshold)
mierne pokročilí

C1 (Proficiency)
pokročilý

A2 (Waystage)

Základná znalosť

B2 (Vantage)
stredne pokročilí

C2 (Mastery)
veľmi pokročilý

 

Rámec v zásade definuje celkom 6 úrovní ovládania jazyka, a to nasledovne:


Každá z uvedených úrovní zahŕňa v sebe všetky zručnosti: čítanie s porozumením, počúvanie s porozumením, písomný a ústny prejav.Veľmi stručne možno jednotlivé úrovne charakterizovať nasledovne:

A1Rozumie vetám a základným výrazom používaným v každodennom styku. Vie sa predstaviť a podať osobné informácie – meno, bydlisko, práca, rodina. V komunikácií zachytí jednoduchú informáciu a vie na ňu reagovať jednoduchým spôsobom ak osoba s ktorou hovorí rozpráva zreteľne a pomaly.

 

A2 Rozumie často používaným výrazom a frázam a dokáže podať informácie ohľadne rodiny, vzdelania, cestovania, zamestnania. Dokáže uskutočniť jednoduchú priamu výmenu informácii. Dokáže popísať situáciu, požiadať o pomoc avšak vyžaduje spoluprácu osoby s ktorou komunikuje.

 

B1 Rozumie základným témam týkajúcim sa vlastného ako je rodina, škola, vzdelanie, práca, cestovanie....Rozumie základným informáciám, nápisom, orientuje sa v meste, hoteli, obchode, inštitúciách Je schopný jednoducho predstaviť svoje názory, súhlas, nesúhlas, plány.

 

B2 Rozumie hlavným bodom zložitého textu konkrétnych aj abstraktných tém a odborné diskusie vo svojej profesií. V rozhovore sa zapája spontánne a súvisle a komunikuje bez väčšej námahy aj s osobami pre ktoré je jazyk materinským. Písomný prejav je jasný, štruktúrovaný, jasne a zrozumiteľne formuluje svoje názory, postoje, dokáže zaujať stanovisko, porovnať, uviesť výhody, resp. nevýhody.

 

C1 Dokáže porozumieť rozmanitej škále náročných a dlhších textov, rozozná ich vnútorný význam. Vyjadruje sa spontánne bez  nápadného hľadania výrazov. Používa jazyk efektívne pre sociálne, akademické a profesionálne účely. Vie vyprodukovať  čisté, dobre štruktúrované detailné texty o zložitých témach, pričom zručne a správne používa rozmanité štylistické prostriedky.


C2 Rozumie s ľahkosťou počutému a písanému textu, chápe informácie a je schopný bez problémov ich reprodukovať. Vyjadruje sa plynulo, spontánne a presne, pričom rozlišuje aj jemnejšie odtiene zmyslu i v zložitejších situáciách.

 

Testovanie/ jazykový audit pre firmy alebo jednotlivcov

Cieľom je posúdiť znalosti frekventanta na začiatku kurzu, aby mohla byť správne zvolená úroveň, stanovené ciele a aby vaša investícia do kurzu bola čo najlepšie zhodnotená.

Testovanie pozostáva z vyplnenia štandardizovaného testu (cca 50min) a  ústneho pohovoru (cca 15min).

Test zhodnotí znalosť gramatických štruktúr, porozumenie čítaného textu, posudzuje sa slovná zásoba, porozumenie hovoreného slova, plynulosť ústneho prejavu, schopnosť reagovať. Podľa výsledkov sa stanoví vedomostná úroveň podľa stupnice S.E.R.R. Takto je kurz najlepšie možné prispôsobiť aktuálnej úrovni vedomostí uchádzača a bezprostredne ním nadviazať na jeho doterajšie už dosiahnuté znalosti a zručnosti.

Cena testovania je 10 €/osobu.

 

 

Copyright