Aktuality, oznamy

cheap internet hosting

cheap internet hosting

Úradne overený preklad

 

Spustenie webu.

Dnes 25.09.2012 bol oficiálne spustený web uradnypreklad.net

 

cheap internet hosting

Prihláška do kurzu anglického jazyka

 

Pokiaľ máte záujem zúčastniť sa kurzu anglického jazyka, prosím stiahnite si priloženú prihlášku, riadne ju vyplňte a odošlite na poštovú adresu uvedenú v hlavičke prihlášky.

 

Prihláška na stiahnutie (verzia .PDF, Acrobat Reader)

Prihláška na stiahnutie (verzia .DOC, Word)

Kurzy anglického jazyka pre firmy

   Pre firmy ponúkame kurzy, ktoré sú nastavené tak, aby vychádzali v ústrety  jej požiadavkám a cieľom. Firemné prostredie si vyžaduje riešenie, ktoré bude efektívne, bude zamestnancov motivovať, zvýši ich sebaistotu v cudzojazyčnom prostredí, a tým aj ich výkonnosť, spokojnosť a lojalitu k svojej firme.

   Preto je dôležité, aby sme pred sa začiatkom kurzu dobre oboznámili s potrebami klienta, spoznali jeho zámery a predstavy o jazykovom vzdelávaní, aj jeho pracovné prostredie a časové možnosti a podľa toho pripravili vhodný, na mieru šitý funkčný koncept firemného jazykového vzdelávania, ktorý dobre zapadne do pracovného života firmy. Súčasťou prípravy je počiatočný jazykový audit zamestnancov, ktorý pomôže pri riešení celkovej koncepcie jazykového firemného vzdelávania tak, aby táto bola čo najefektívnejšia.

Čo všetko môže firma pre svojich zamestnancov potrebovať?

Všeobecná Angličtina

Všetky stupne pokročilosti (podľa výsledkov jazykového auditu navrhneme ten najvhodnejší).Takýto kurz si kladie za prioritu konverzáciu. Cieľom je v stanovenom časovom horizonte dosiahnuť predovšetkým zlepšenie komunikačných zručností, získanie istoty a potrebnej rutiny pri komunikácií v bežných situáciách, odstránenie jazykových bariér.

Konverzačné kurzy

Vhodné pre mierne a viac pokročilých , ktorí chcú naplno využívať jazyk a udržiavať si prax v hovorení. Konverzačná metóda zaistí aby zamestnanci hovorili čo najviac a vďaka simulácií situácií s ktorými sa v pracovnom prostredí stretávajú získajú potrebnú istotu pre ich bravúrne zvládanie.

Obchodná Angličtina

Firemné prostredie je vždy špecifické a vyžaduje si osobitné zručnosti v rozličných oblastiach a odboroch, či už je to marketing, financie, obchod, alebo hotelierstvo a cestovný ruch, cattering.

 

Preto ponúkame možnosť zdokonaliť si svoje zručnosti
v konkrétnych oblastiach, ktoré pri práci vo firme a pri styku s klientmi využívate.

Obchodná konverzácia

zoznámenie s partnermi, nadviazanie kontaktu, dohodnutie stretnutí, riešenie nedorozumení, voľný čas s obchodnými partnermi, pracovné stretnutia

Emailová komunikácia

písanie oficiálnych, neoficiálnych listov, email, fax, správa – zaužívaná frazeológia, členenie, správna úroveň formálnosti, vzory emailovej komunikácie

Telefonovanie

prvý kontakt - ako na to, frázy, praktické typy. Praktický nácvik pomôže získať potrebnú rutinu.

Rokovanie

príprava, otvorenie, návrhy, dosiahnutie dohody, zapájanie účastníkov, potrebné frázy, postupy, simulácia rokovania v praxi

Predaj

Dotazy – ponuky - objednávky, objednávka/expedícia tovaru, Dodanie tovaru- sťažnosti - kompenzácie, platby

Obchodná korešpondencia

poskytovanie a získavanie informácií o firme, propagačné brožúry, ponuky, referencie, osobná korešpondencia: pozvánky, prijatie/odmietnutie, ďakovné listy, výročné správy, zmluvy, faktúry, plná moc, záznam zo schôdze, písanie správ (reporting)pre nadriadeného

Prezentácia v Angličtine

ako začať, usporiadanie tém a informácií, udržanie pozornosti, riešenie problémov, zhrnutie a závery, využitie techniky. Frázy a typy ako zvládnuť vystúpenie v cudzom jazyku pred publikom. Praktický nácvik

Hotelierstvo a cestovný ruch, cattering

  • Tento kurz je určený pre ľudí, ktorí sa pohybujú v oblasti cestovného ruchu, hotelových a reštauračných zariadení, či už sa jedná pracovníkov cestovných kancelárií, turistických sprievodcov, animátorov, alebo hotelierov a personál hotelových, ubytovacích a reštauračných zariadení.
  • Je zameraný na rozšírenie súvisiacej slovnej zásoby, komunikáciu – konverzačná metóda zabezpečí, aby frekventant čo najviac rozprával a dosiahol tak potrebnú istotu a plynulosť v bežných situáciách s ktorými prichádza do styku: rezervácie, recepcia, ubytovanie hostí, platby, podanie info o hoteli, službách a okolí, denná prevádzka - riešenie dopytov, sťažností, taxi, doprava, komunikácia v reštauračnom zariadení - rezervácie, prevzatie objednávky, menu, víno, dezerty a syry, obsluha v bare.
  • Frekventant získa aj základy obchodnej korešpondencie, písanie mailov, telefonovania v rámci simulovaných situácií z prostredia cestovného ruchu a hotelierstva.

 

Pre firmy ponúkame kurzy ako skupinové (v menších skupinách je vyučovanie efektívnejšie – preto odporúčame nie viac ako 10 účastníkov na 1 skupinu), tak aj individuálne - one to one - prispôsobené aktuálnym potrebám pracovníkov, ich zaradeniu a pracovnému tempu.

Ako súčasť kurzu pre firmy a spoločnosti ponúkame počiatočný jazykový audit pracovníkov, na základe ktorého budú títo rozdelení do skupín, resp. bude vypracovaný najvhodnejší študijný program s ohľadom na cieľové požiadavky firmy.

Odporučíme a po dohode zabezpečíme najvhodnejšie učebné materiály. Tak isto je možné po dohode s objednávateľom vzdelávacieho programu zaviesť pravidelné testovanie dosiahnutých výsledkov , aby tak bolo možné lepšie monitorovať pokrok frekventantov so zreteľom na konečný cieľ.

Cena za jednu vyučovaciu jednotku (45 alebo 60 minút) sa pohybuje od 10 do 15 eur, v závislosti na dĺžke hodiny, type kurzu, pokročilosti účastníkov aj množstve objednaných hodín.

 

Kurzy anglického jazyka pre dospelých a mládež

   Pre dospelých a mládež ponúkame efektívne individuálne kurzy v malých skupinách(do 3 študentov): najčastejšie "one to one", resp. " two to one", ktoré zabezpečia vysokú efektivitu štúdia vďaka na mieru ušitému vzdelávaciemu programu prispôsobenému presne vašim potrebám.

   Po predbežnej konzultácií a zistení vašich potrieb , časových možností a cieľov odporúčame urobiť váš osobný jazykový audit, ktorého cieľom je posúdiť aktuálnu úroveň znalosti jazyka na začiatku kurzu, aby mohla byť správne zvolená úroveň, vybrané vhodné učebné materiály,  aby vaša investícia do kurzu bola čo najlepšie zhodnotená.

Všeobecná Angličtina

  • Všetky stupne pokročilosti (podľa výsledkov jazykového auditu navrhneme ten najvhodnejší).Takýto kurz si kladie za prioritu predovšetkým konverzáciu, ale venuje pozornosť upevňovaniu všetkých jazykových zručností: porozumenie čítanému textu, zlepšenie správnosti pri používaní gramatických štruktúr, porozumenie hovorenému. Cieľom je dosiahnuť potrebnú istotu pri kontakte s Angličtinou, odstrániť obavy s vlastného ústneho prejavu a posunúť sa na úroveň, ktorá je pre vás žiadúca.

Konverzačné kurzy

  • Sú vhodné pre mierne a viac pokročilých záujemcov, ktorí chcú naplno využívať jazyk a potrebujú nadobudnúť prax v hovorení. Konverzačná metóda zaistí, aby študenti rozprávali čo najviac a vďaka ich malému počtu v skupine majú oveľa väčšiu príležitosť dostať sa k slovu. Konverzačné témy sú vopred známe a simuláciou anglicky hovoriaceho prostredia sa rýchlo odbúrajú jazykové bariéry.

Maturitná Angličtina

  • Kurz zameraný na prípravu stredoškolákov na externú, resp. internú časť maturitnej skúšky. Komplexná príprava na ústnu časť zohľadňuje individuálne potreby maturanta, pozostáva jednak z osvojenia si všetkých konverzačných tém čo do obsahu, slovnej zásoby, zahŕňa prípravu na riadený dialóg a opis/ porovnávanie obrázkov.
  • Príprava na externú časť skúšky pozostáva z opakovania gramatických javov na úrovni B2, čítanie a počúvanie s  porozumením, ako aj príprava na písanie kompozície – slohové postupy a útvary v anglickom jazyku.

FCE-First Certificate in English (B2)

   V súčasnosti najžiadanejšia skúška s medzinárodnou platnosťou, ktorú uznávajú ako doklad o jazykovej kompetencií firmy na Slovensku aj v zahraničí. Akceptujú ju aj niektoré vysoké školy na Slovensku a ďalšie inštitúcie. Príprava na skúšku si kladie za cieľ pripraviť klienta pre ktorého Angličtina nie je materinským jazykom v štyroch základných zručnostiach z ktorých skúška pozostáva: porozumenie čítaného textu a gramatika na úrovni B2, počúvanie s porozumením, štylistika a písanie požadovaných slohových útvarov, plynulá konverzácia na úrovni B2.

Absolventi našich kurzov majú na skúškach 90% úspešnosť.

Príprava na prijímacie pohovory SŠ s rozšíreným vyučovaním Angličtiny, bilingválne gymnáziá, VŠ

   Vychádza v ústrety požiadavkám našich klientov, ktorí potrebujú oživiť či rozšíriť svoje vedomosti z anglického jazyka podľa požiadaviek tej ktorej školy. Takáto príprava je výsostne individuálna, plne sa prispôsobuje potrebám klienta a nasmeruje ho tak, aby úspešne zvládol požiadavky ním zvolenej školy.

Príprava na pracovný pohovor v Angličtine

   Jedná sa o individuálnu prípravu na konkrétny účel. Klient sa dozvie ako správne napísať žiadosť o zamestnanie, motivačný list, životopis. Pripraví sa na pracovný pohovor v Angličtine – dozvie sa ako začať, ako urobiť dobrý dojem, štyri kroky ako úspešne zvládnuť každú otázku, pomenovať svoje silné a slabé stránky, otázky ktoré by ste sa mali spýtať, otázky ktoré by ste sa spýtať nemali. Je predpokladom, aby ste získali vami vytúžené zamestnanie.

Obchodná Angličtina

   Tak ako pre firmy, aj pre jednotlivcov ponúkame kurzy obchodnej Angličtiny, ktorá vám umožní zdokonaliť sa vo vami vybranej oblasti a lepšie sa tak uplatniť v pracovnej sfére.

Angličtina pre turistiku a cestovanie

   Súkromné alebo pracovné cesty do zahraničia prinášajú so sebou mnoho nečakaných situácií a úskalí, ktoré vďaka dobrej znalosti Angličtiny zvládnete ľahko a s istotou. Kurz je zameraný na rozšírenie slovnej zásoby a používanie bežných fráz pri cestovaní autom, vlakom či lietadlom, dokážete si rezervovať ubytovanie telefonicky alebo emailom, objednať taxi, požičať auto, bez jazykových zábran sa spýtať na cestu, vyriešiť stratu batožiny, objednať si v reštaurácií. Zvládnete bez rozpakov spoločenské stretnutia, diskusie na tému šport, relax. Kurz je orientovaný predovšetkým na komunikáciu, zlepšenie porozumenia, plynulosť prejavu a odbúranie jazykových bariér..

Cena za jednu vyučovaciu jednotku (45 alebo 60 minút) sa pohybuje od 10 do 15 eur, v závislosti na dĺžke hodiny, počte účastníkov, type kurzu, pokročilosti účastníkov aj množstve objednaných hodín.

Počet hodín, ich kombináciu a frekvenciu je možné namixovať tak, aby čo najviac vyhovovala klientovým potrebám a možnostiam.

 

Jazykový audit


Ako posúdim svoju znalosť jazyka a prečo ju potrebujem zistiť?

Keď sa rozhodnete zdokonaliť si svoje jazykové vedomosti a zručnosti v jazykovom kurze, je vhodné zistiť si najskôr, aká je vaša znalosť jazyka vo chvíli keď do kurzu vstupujete, aby kurz, ktorý zvolíte bol naozaj ten, ktorý je pre vás najvhodnejší , zodpovedá aktuálnemu stavu vašich vedomostí a sleduje ciele, ktoré chcete dosiahnuť.

V súčasnosti sa úrovne znalosti jazyka posudzujú najčastejšie podľa S.E.R.R. =Spoločného európskeho referenčného rámca (Common European Framework of Reference), čo je dokument Rady Európy, ktorý umožňuje vzájomne porovnanie jazykových znalostí  v rámci EU a to nezávisle na vzdelávacích systémoch jednotlivých štátov.

 

Základná úroveň

Stredná úroveň

Vyššia úroveň

A1 (Breakthrough)

Úplný začiatočník

B1 (Threshold)
mierne pokročilí

C1 (Proficiency)
pokročilý

A2 (Waystage)

Základná znalosť

B2 (Vantage)
stredne pokročilí

C2 (Mastery)
veľmi pokročilý

 

Rámec v zásade definuje celkom 6 úrovní ovládania jazyka, a to nasledovne:


Každá z uvedených úrovní zahŕňa v sebe všetky zručnosti: čítanie s porozumením, počúvanie s porozumením, písomný a ústny prejav.Veľmi stručne možno jednotlivé úrovne charakterizovať nasledovne:

A1Rozumie vetám a základným výrazom používaným v každodennom styku. Vie sa predstaviť a podať osobné informácie – meno, bydlisko, práca, rodina. V komunikácií zachytí jednoduchú informáciu a vie na ňu reagovať jednoduchým spôsobom ak osoba s ktorou hovorí rozpráva zreteľne a pomaly.

 

A2 Rozumie často používaným výrazom a frázam a dokáže podať informácie ohľadne rodiny, vzdelania, cestovania, zamestnania. Dokáže uskutočniť jednoduchú priamu výmenu informácii. Dokáže popísať situáciu, požiadať o pomoc avšak vyžaduje spoluprácu osoby s ktorou komunikuje.

 

B1 Rozumie základným témam týkajúcim sa vlastného ako je rodina, škola, vzdelanie, práca, cestovanie....Rozumie základným informáciám, nápisom, orientuje sa v meste, hoteli, obchode, inštitúciách Je schopný jednoducho predstaviť svoje názory, súhlas, nesúhlas, plány.

 

B2 Rozumie hlavným bodom zložitého textu konkrétnych aj abstraktných tém a odborné diskusie vo svojej profesií. V rozhovore sa zapája spontánne a súvisle a komunikuje bez väčšej námahy aj s osobami pre ktoré je jazyk materinským. Písomný prejav je jasný, štruktúrovaný, jasne a zrozumiteľne formuluje svoje názory, postoje, dokáže zaujať stanovisko, porovnať, uviesť výhody, resp. nevýhody.

 

C1 Dokáže porozumieť rozmanitej škále náročných a dlhších textov, rozozná ich vnútorný význam. Vyjadruje sa spontánne bez  nápadného hľadania výrazov. Používa jazyk efektívne pre sociálne, akademické a profesionálne účely. Vie vyprodukovať  čisté, dobre štruktúrované detailné texty o zložitých témach, pričom zručne a správne používa rozmanité štylistické prostriedky.


C2 Rozumie s ľahkosťou počutému a písanému textu, chápe informácie a je schopný bez problémov ich reprodukovať. Vyjadruje sa plynulo, spontánne a presne, pričom rozlišuje aj jemnejšie odtiene zmyslu i v zložitejších situáciách.

 

Testovanie/ jazykový audit pre firmy alebo jednotlivcov

Cieľom je posúdiť znalosti frekventanta na začiatku kurzu, aby mohla byť správne zvolená úroveň, stanovené ciele a aby vaša investícia do kurzu bola čo najlepšie zhodnotená.

Testovanie pozostáva z vyplnenia štandardizovaného testu (cca 50min) a  ústneho pohovoru (cca 15min).

Test zhodnotí znalosť gramatických štruktúr, porozumenie čítaného textu, posudzuje sa slovná zásoba, porozumenie hovoreného slova, plynulosť ústneho prejavu, schopnosť reagovať. Podľa výsledkov sa stanoví vedomostná úroveň podľa stupnice S.E.R.R. Takto je kurz najlepšie možné prispôsobiť aktuálnej úrovni vedomostí uchádzača a bezprostredne ním nadviazať na jeho doterajšie už dosiahnuté znalosti a zručnosti.

Cena testovania je 10 €/osobu.

 

 

Copyright