Aktuality, oznamy

cheap internet hosting

cheap internet hosting

Úradne overený preklad

 

Spustenie webu.

Dnes 25.09.2012 bol oficiálne spustený web uradnypreklad.net

 

cheap internet hosting

CENNÍK PREKLADOV

Úradný preklad(úradne overený, overený, resp. súdne overený preklad)

 Preklady bežných drobných slovenských dokladov (rodné listy, sobášne listy, cyklostylované dokumenty do rozsahu 1NS ) – 16, 50 €/doklad

 Preklad z Angličtiny do Slovenčiny a naopak

 bežný -  do 2-5dní                        19,92 €/ NS

               do 48 hod                      +25%  (max.10 NS)      

               do 24 hod  a víkend       + 50% (max.  6 NS)

 

           Jedna strana prekladu je písacím strojom alebo textovým editorom písaný text obsahujúci 30 riadkov, každý so 60 znakmi v riadku vrátane medzier, alebo 1800 znakov na jednej strane textu. Každá posledná neúplná strana a každá jedna neúplná samostatná strana, alebo listina v rozsahu menšom ako je jedna strana , sa považujú za jednu celú stranu. (VYHLÁŠKA Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 491/ 2004 Z.z. z 23.augusta 2004 O odmenách a náhradách výdavkov a náhradách za stratu času pre znalcov, tlmočníkov a prekladateľov, §10,ods.5)

           Všetky ďalšie úkony spojené s overenými prekladmi (preskúmanie a overenie, písomné resp. elektronické vyhotovenie prekladateľského úkonu, vyhotovenie čb/ farebného listu formát A4 atd., sa riadia hore citovanou platnou vyhláškou MS SR č. 491/ 2004 Z.z. z 23.augusta 2004.

 

Bežný preklad(nie overený preklad)

Preklad z Angličtiny do Slovenčiny a naopak

bežný - do 2-5dní                        14,00 €/ NS

             do 48 hod                       +25%  (max.14 NS)

             do 24 hod a víkend        + 50% (max.  8 NS)


           Jedna normostrana (NS) textu je definovaná ako 1.800 úderov (30 riadkov po 60 úderov)
Výpočet v MS Word: Nástroje - Počet znakov (vrátane medzier) delené 1.800 = počet NS(bežne: Times New Roman/ 12)

Pri väčšom objeme strán ako 10 je termín dodania dohodnutý individuálne so zákazníkom .

Prekladateľ nie je platcom DPH, uvedené ceny sú konečné.

Konečný rozsah zákazky, teda počet strán k fakturácií, resp., vyúčtovaniu je stanovený podľa počtu strán v cieľovom jazyku, teda v jazyku do ktorého bol preklad urobený.

           Zľavy z cien úradných prekladov väčšieho rozsahu, resp. zľavy pri opakovanej spolupráci (4 zákazky a viac) sú dohodnuté so zákazníkom individuálne v závislosti na charaktere zákazky, náročnosti textu, množstve strán , termíne dodania a pod.

 

 

Úradné preklady

Od roku 2002 pôsobím  ako úradný prekladateľ zapísaný v Zozname znalcov, tlmočníkov a prekladateľov MS SR. Prekladám pre štátne orgány(súdy, prokuratúry, polícia, daňové úrady, matriky, notárske úrady,....), FO, PO – firmy a spoločnosti, podnikatelia, fyzické osoby.

Poskytujem preklady úradne overené aj bežné, neoverené preklady dokumentov a písomností, ako sú preklady bežných dokumentov(rodné listy, sobášne listy, úmrtné listy, výpisy z registra trestov, vysvedčenia, diplomy a iné doklady o vzdelaní ,vodičské oprávnenia, technické preukazy, atd.), právne texty - rozsudky, súdne podania, dedičské listiny, závet, obchodné zmluvy, pracovné zmluvy, živnostenské listy, daňové doklady,  daňové priznania, výpisy z obchodného registra a ďalšie dokumenty.

Objednávku prekladu je možné urobiť telefonicky resp. prostredníctvom elektronickej pošty alebo osobne. Vyhotovený preklad dokumentu možno prevziať osobne, alebo bude dodaný poštou na dobierku, resp. elektronickou poštou podľa dohody. Za prekladateľské práce účtujem podľa cenníka, zľavy pri prekladoch väčšieho rozsahu, resp. opakovanej spolupráci sú dohodnuté individuálne. Platbu za preklad je možné realizovať formou faktúry pri bežných – úradne neoverených prekladoch, alebo oproti vyúčtovaniu prekladateľského úkonu podľa zákona o znalcoch, prekladateľoch a tlmočníkoch pri úradne overených prekladoch, a to v hotovosti, bankovým prevodom alebo na dobierku v rámci celej SR.

Čo je úradný preklad?

(úradne overený, overený, resp. súdne overený preklad)

   Dokument, ktorý predkladáte pre účely úradného prekladu sa po preložení stane neoddeliteľnou súčasťou celej zložky úradne či súdne overeného prekladu a je s týmto prekladom spojený notárskym spôsobom (je zviazaný trikolórou a opatrený prekladateľskou doložkou a guľatou pečaťou). Takýto preklad sa pre úradné účely odovzdáva ako celok a nie je možné z neho pôvodný dokument odstrániť či vyňať bez toho, aby sa celý dokument stal neplatným.

   V prípade, že si nechávate preložiť doklad alebo listinu, ktorú ešte budete potrebovať  (originály dokladov a pod.), odporúčame pre účely prekladu predložiť prekladateľovi notársky overenú kópiu dokladu a originál si starostlivo uschovať pre prípadné ďalšie použitie.

  • Úradný preklad(úradne overený, overený, resp. súdne overený preklad) je preklad vyhotovený prekladateľom zapísaným v  Zozname znalcov, tlmočníkov a prekladateľov Ministerstva spravodlivosti SR, čo znamená, že tento  je oprávnený vykonávať prekladateľskú činnosť a/alebo tlmočnícku činnosť podľa zákona NR SR č. 382/2004 Z.z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch.
  • Úradný preklad, ktorý vám vyhotoví takýto prekladateľ, bude opatrený okrúhlou pečiatkou so štátnym znakom SR (podľa § 10 uvedeného zákona o identifikačných znakoch znalca, tlmočníka alebo prekladateľa) a prekladateľskou doložkou, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou každého úradného prekladu. Preklad bude zviazaný trikolórou a opatrený guľatou pečaťou prekladateľa.
  • Úradný preklad sa vždy skladá z titulnej strany prekladu, kde je uvedený prekladateľ a jeho identifikačné údaje, zadávateľ prekladu, číslo spisu(objednávky),vec, počet strán(z toho príloh),počet odovzdaných vyhotovení. Ďalej obsahuje tzv. prílohu, t.j.  pôvodný dokument(originál alebo jeho notársky overenú kópiu), samotný preklad vyhotovený úradným prekladateľom, ktorý nasleduje vždy za prílohou, prekladateľskú doložku obsahujúcu náležitosti podľa hore uvedeného zákona. Celý dokument je zviazaný trikolórou a opatrený guľatou pečiatkou úradného prekladateľa.
  • Úradný preklad je možné vyhotoviť k akémukoľvek typu originálneho dokumentu či jeho notársky overenej kópií.

Takéto úradné (súdne, súdne či úradne overené ) preklady vypracované úradným prekladateľom  spĺňajú podmienky pre predkladanie dokumentov pre úradné účely v SR alebo v zahraničí a zabezpečujú, že preklad právne záväzného dokumentu doslovne súhlasí s originálom, resp. notársky overenou kópiou priloženého dokumentu, čo znižuje riziko škôd vzniknutých prípadným nepresným prekladom.

 

 

Copyright